PRIVACY

PRIVACY- & COOKIESBELEID

PRIVACYBELEID

Laatst aangepast op 3 oktober 2018

1. Welkom

GraaFis is gevestigd in Sasstraat te 9340 Lede, met ondernemingsnummer BE 0698 717 526.

In dit Privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken en delen om onze dienstverlening te verbeteren.

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van onze Algemene Voorwaarden.

2. Persoonsgegevens

De beperkte persoonsgegevens die wij bewaren worden verzameld op de volgende manieren:

° Website: bij een bezoek aan onze website, worden uw IP-adres geregistreerd via cookies, voor het verzorgen en verbeteren van onze website op basis van anonieme statistieken (meer informatie omtrent deze cookies kan u vinden in ons afzonderlijk Cookiebeleid zoals hieronder vermeld);

° Zakenrelatie: wanneer u ons contacteert in het kader van onze diensten als (potentiële) klant of partner, verwerken wij uw volledige naam, contactgegevens (e‑mailadres, telefoonnummer, kantoor- en/of woonadres), en andere gegevens noodzakelijk voor de bestelling, facturatie of samenwerking;

° Marketing: als u ons hiervoor expliciete toestemming verleent, verwerken wij uw volledige naam en e‑mailadres, voor het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties omtrent onze producten en diensten. U kan zich altijd op eenvoudige wijze hiervoor uitschrijven.

Hoewel u nooit verplicht bent om persoonsgegevens vrij te geven, kan een weigering om noodzakelijke informatie mee te delen het verlenen van onze diensten belemmeren of onmogelijk maken.

3. Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van ons algemeen klanten- en orderbeheer. Dit betreft onder meer de klantenadministratie, het opvolgen van bestellingen en leveringen, de facturatie en voor marketingdoeleinden.

De verwerking vindt plaats op basis van de volgende categorieën van rechtsgronden:

° Op basis van uw toestemming;
° Uit noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst;
° Uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
° Uit noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

4. Delen met derden

Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen wij persoonsgegevens delen met werknemers en onze professionele partners. Onze partners zullen op hun beurt de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit commercialiseren naar derden toe. In het kader van een eventuele reorganisatie, faillissement of overdracht van activiteiten, kunnen gegevens die deel uitmaken van onze bedrijfsactiviteiten evenwel aan derden worden overgedragen.

In beperkte gevallen kunnen wij ook verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wetgeving.

5. Bewaarperiode

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard gedurende een redelijke termijn die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, in functie van onze contractuele relatie, of om aan wettelijke vereisten te voldoen.

6. Uw rechten

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren, hebben steeds het recht om:

° Inzage te verkrijgen in hun persoonsgegevens;
° Hun persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
° Hun persoonsgegevens te laten verwijderen;
° De verwerking van hun persoonsgegevens te laten beperken;
° Zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om een ernstige en legitieme reden;
° Een kopie van hun persoonsgegevens te bekomen;
° Hun persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere vennootschap.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren per post of via info@graafis.be.

7. Klachten

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).

8. Veiligheid

Wij passen minstens de gebruikelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, vervalsing, verspreiding of onrechtmatige toegang.

Persoonsgegevens worden slechts doorgegeven aan een partner in een land buiten de Europese Economische Ruimte mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt voor uw persoonsgegevens. Vooraleer persoonsgegevens te delen met een partner in de Verenigde Staten van Amerika, vereisen wij een afzonderlijke verwerkingsovereenkomst of een certificering volgens het Privacy Shield Framework (www.privacyshield.gov).

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde. U blijft daarnaast zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw computer, IP-adres, login- en identificatiegegevens.

9. Uw privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Wij stellen dan ook alles in het werk om deze zo goed mogelijk te beschermen en hechten veel belang aan de naleving van:
° De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, “Wet Verwerking Persoonsgegevens”);
° De anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie; en
° De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

COOKIESBELEID

Laatst aangepast op 3 oktober 2018

1. Welkom

GraaFis is gevestigd in Sasstraat te 9340 Lede, met ondernemingsnummer BE 0698 717 526.

In dit Cookiebeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken en delen om onze dienstverlening te verbeteren.

Dit Cookiebeleid maakt integraal deel uit van onze Algemene Voorwaarden.

2. Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

First-party cookies

'First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

GraaFis gebruikt geen first-party cookies. 

Third-party cookies

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Het betreft bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Voor GraaFis betreft het third-party cookies van:

° Google Adwords: tracking & remarketing (https://www.google.com/policies/privacy/)
° Google Analytics: tracking (https://www.google.com/policies/privacy/)
° Facebook: tracking & remarketing (https://www.facebook.com/policy.php)
° Instagram: tracking & remarketing (https://help.instagram.com/519522125107875)
° Linkedin: tracking (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

3. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.